×
 

Hoppa till innehållet

Elevhälsa

Elevhälsans främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Personal med olika kompetenser arbetar tillsammans för att nå detta mål.

I skolans elevhälsoteam finns specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska samt skolpsykolog. Vår skolläkare ingår i vårt utvidgade elevhälsoteam och finns på skolan med viss regelbundenhet och när behov finns. Elevhälsoteamet träffas regelbundet för att identifiera utvecklingsområden, behov och insatser i syfte att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande.

Elevhälsoteamets insatser sker på organisations-, grupp- och individnivå. Det kan till exempel handla om att se över hur stödinsatser ska organiseras, handleda personal eller att ge riktat stöd till elever, enskilt eller i grupp. Det riktade stödet sker i nära samverkan med mentor och undervisande lärare.

Elever i ett klassrum

Kontakta oss