×
 

Hoppa till innehållet
En grupp elever sitter tillsammans i en trappa.

Om Linguista

Linguista startades som ett pilotprojekt i Göteborg under namnet ”AcadeMedia Språkcentrum” av utbildningskoncernen AcadeMedia hösten 2016. Detta som ett resultat av ett ökat antal nyanlända elever, ett ökat behov av att erbjuda kvalitativ studiehandledning på olika modersmål samt en önskan om att bidra till en lyckad integrering.

Resultatet av det lyckade pilotprojektet blev Linguista – som har som syfte att stödja skolor genom att säkerställa att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att stimuleras så långt som möjligt mot utbildningens mål för att nå sin fulla potential.

Linguista stöttar skolor och huvudmän i över 50 språk. Språkundervisningen sker genom både när- och fjärrundervisning inom modersmål, studiehandledning på modersmål samt moderna språk. Där samtliga språktjänster erbjuds till alla verksamma skolor i hela Sverige.

Målet är att ge alla elever möjligheten att fördjupa sina språkkunskaper i både moderna språk som i sina enskilda modersmål för att på så sätt knyta an till sina kulturella rötter.

En del av Klara Gymnasium Kunskap AB

I augusti 2021 trädde nya lagar i kraft gällande fjärr- och närundervisning på entreprenad. Förändringarna i skollagen innebar att endast huvudmän inom skola får utföra uppgifter kopplat till fjärrundervisning samt ingå entreprenadavtal med varandra.

Linguista är en enhet hos skolhuvudmannen Klara Gymnasium Kunskap AB. Det betyder att Linguista möter alla lagkrav för att få utföra både när- samt fjärrundervisning på entreprenad åt andra skolhuvudmän i Sverige.

Elever och lärare i ett klassrum.

När får undervisning överlämnas på entreprenad?

Inom grund- och gymnasieskola finns möjligheter att överlåta vissa specifika uppgifter på entreprenad till en annan huvudman. Det är tillåtet att överlåta ansvar för uppgifter som rör modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet samt undervisning via fjärr.

För att få tillåtelse att överlämna undervisning på entreprenad gäller följande:

  • det finns inte en lärare inom huvudmannens skolenhet som har legitimation och behörighet i ämnet samt att huvudmannen trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan,
  • eller elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen.