Klara Teoretiska Gymnasium

Hantering av klagomål

I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.

Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig planera och följa upp.

Att få ta del av synpunkter och klagomål på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.

Berätta gärna för din mentor, undervisande lärare eller annan personal på skolan om vilka synpunkter eller klagomål du vill framföra. Personalen ansvarar för att uppgifterna förs fram till rektor.

Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling. Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till verksamhetschef/huvudman för Klara Teoretiska Gymnasium som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid synpunkter och klagomål:
A) Ta kontakt med din mentor alternativt din son eller dotters mentor eller annan lärare. Mentorn eller läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar till rektor.
B) Eller använd ”Blankett för klagomål och synpunkter på verksamheten” som du kan ladda ned här. Ifylld blankett skickas härefter till skolans rektor förslagsvis via mail.
C) Du kan också välja att direkt vända dig till huvudman om klagomål gäller rektor. Kontaktuppgift till huvudman se nedan.

Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till. Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.

Rektor eller den rektorn utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.

Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras. Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Kontaktuppgifter: Rektor och huvudman

Du kan också vända dig direkt till skolans huvudman, personen ovanför rektorns nivå. Det gör du genom att fylla i formuläret här.