Så här gör vi

Vi har satsat helhjärtat på att skapa en kultur där du ska nå goda resultat.

Ingen skola ska vara större än att rektorn känner dig.

God struktur – det betyder tydliga mål, tydligt mentorskap som är engagerat och effektivt, välplanerade lektioner samt en skolvecka med få håltimmar.

Vi har tydligt fokus på dina kunskaper och dina resultat. Vi arbetar ständigt för att du ska nå dit du vill.

Vi enas kring klara och tydliga gränser för allas agerande – det innebär en härlig och varm gemenskap på våra skolor.

Vi följer noga upp all närvaro inom varje ämne, både med dig och med dina vårdnadshavare. Vi vet att god närvaro ger goda studieresultat.

Involverande

Våra elever har inflytande i kursplaneringar, val av examinationsformer och  vårt inkluderande arbetssätt.

Våra elever har inflytande i skolans fortlöpande kvalitetsarbete och medverkar vid rekrytering av lärare.

Våra elever ges möjligheter att driva olika frågor för ökad trivsel och kvalitet.

Varierad

Våra elever möts av ett varierat arbetsätt i form av olika undervisnings- och examinationsformer över tid och på enskilda lektioner. Klassrummen är utformade utifrån varje lärsituation och eleverna får möjlighet att visa sina färdigheter på olika sätt.

Formativ

Vi har positiva förväntningar på våra elevers  förmåga att lära och nå målen. Genom att kontinuerligt återkoppla till eleven inte bara hur det går, utan även vad som behövs för att nå längre, når vi en gemensam kunskap om hur vi fortsätter mot högre mål.

Ingen skola ska vara större än att rektorn känner dig.