Vårt arbetssätt

Vårt sätt att se på kunskap och inlärning handlar om en övertygelse om att du lär dig bättre om du får arbeta med en uppgift under en längre tid. Med bra vägledning förstås.

På KLARA Gymnasium i Karlstad visar du vad du kan genom att skriva artiklar, uppsatser och inlämningsuppgifter. Du skriver under en längre tid och lämnar sedan in din uppgift för bedömning. Lite som på universitetet.

För det mesta skriver vi men ibland är uppgifterna muntliga och många gånger tar vi hjälp av andra medier. Tid för uppgifterna får du på lektionerna och under en stor del av tisdagen varje vecka. Om du använder tiden bra behöver du inte ta hem arbete men många gör det ändå. För att de vill det.

Helhetsansvar

Så här jobbar vi:
Vårt arbetssätt utgår från att du tar ett helhetsansvar för dina studier. Det innebär bl.a. att du ska kunna planera och lösa uppgifter i flera kurser inom en utsatt tid.
Vi är övertygade om att:
Vårt arbetssätt ska förbereda för yrkesliv och vidare studier genom att du blir bättre på att självständigt och tillsammans med andra kunna planera och utföra arbetsuppgifter.

Man kan visa kunskap på många sätt

Så här jobbar vi:
Vi menar att du lär dig bättre och mer långsiktigt om du får visa dina kunskaper och färdigheter på andra sätt än genom traditionella prov. Du kan t.ex. skriva en uppsats, göra en muntlig redovisning eller en film. De nationella proven kommer du dock att träffa på.
Vi är övertygade om att:
Förståelse och sammanhang är viktigare än utantillinlärning och byggs bäst under längre tid. Prov finns inte i arbetslivet! På högskola och universitet är det viktigt att kunna skriva längre texter.

Många jobbar hemma – frivilligt

Så här jobbar vi:
Vår grundtanke är att din skoldag ska vara som en arbetsdag. Om du använder lektionstiden effektivt så ska du inte behöva arbeta hemma. Men om du har halkat efter eller av andra anledningar behöver mer tid än lektionerna och tisdagarna så är det ditt ansvar att ta hem uppgifter. Många av våra elever tar också hem uppgifter för att de vill och tycker att det är roligt.
Vi är övertygade om att:
Nyfikenhet och lust att lära väcks genom utmanande och stimulerande uppgifter.

Tisdagen – tid för projekt och fördjupning

Så här jobbar vi:
På tisdagarna finns tid för projekt och fördjupning. Här finns också tid för dig som har svårt att nå målen i en kurs eller har missat en lektion, t.ex. om du varit sjuk. I samråd med din mentor planerar du ett individuellt schema som gäller från 13.00 till 16:00.
Vi är övertygade om att:
Alla människor har olika behov och lär sig i olika takt. Slutresultatet blir bättre om man möter eleverna där de befinner sig.

Mentor som stöd och hjälp

Så här jobbar vi:
Din mentor hjälper dig att hålla koll på din studiesituation och hjälper dig om du upplever att utmaningarna är för stora eller för små. Men huvudansvaret för dina studier har du själv.
Vi är övertygade om att:
En mentor som har överblick över elevens situation och kan stötta bidrar till att eleven lättare klarar av sina studier.

Bra stämning

Så här jobbar vi:
Hos oss är alla välkomna. Personal och elever bryr sig om varandra och bemöter varandra schysst och respektfullt.
Vi är övertygade om att:
Om alla strävar efter ett schysst och respektfullt bemötande så presterar man bättre och växer som människa.

Ett arbetssätt för framtiden

Så här jobbar vi:
Vi jobbar med olika sätt att undervisa och utvärdera kunskaper. På så vis får du utmana flera sidor hos dig själv och vi tror att du upplever skolan som mer meningsfull när du utvecklas genom dina prestationer.
Vi är övertygade om att:
Skolan och livet blir roligare och ger dig fler valmöjligheter om du har fått möjlighet att utveckla flera olika sidor av dig själv.

Engagerade elever

Så här jobbar vi:
Vi vill gärna att du kommer med förslag och idéer om hur kurserna och arbetsmiljön kan bli ännu bättre. Hos oss är eleverna en självklar del i planering av gemensamma aktiviteter, i informationsarbete och vid personalrekrytering.
Vi är övertygade om att:
Ett starkt och betydande elevinflytande är en viktig del i skolan och i samhället i stort.