Elevhälsa

Din hälsa är viktig för att du ska lyckas väl med dina gymnasiestudier. På KLARA finns elevhälsoteam med kunnig och erfaren personal. Tveka inte att kontakta oss om du behöver någon att prata med, stöttning för att klara studierna eller råd om din hälsa.

 

Marita

Skolsköterska

Marita Hidenius, Skolsköterska
Drop-in mottagning eller tidsbokning
070-3680220

marita.hidenius@klaragymnasium.se

 

Kurator

Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Att se eleven i sitt sammanhang och förstå hur eleven har det på fritiden, i familjen och i klassen. Det innebär också att arbeta för förändring och att arbeta för att problem inte ska uppstå eller förvärras.

Kuratorn ska också arbeta med skolans värdegrundsarbete, likabehandlingsplaner, handlingsplaner för ökad närvaro, krishantering, mot droger, mobbning och inte minst att handleda lärare i psykosociala frågor. Allt med syfte att undanröja hinder för elevers lärande, för att elever ska må bra och utvecklas positivt enligt skolans mål om ”kunskap, fostran, hälsa”.

Annalotta Lennartsson, Kurator
Tidsbokning via telefon eller e-post
070-1680055
annalotta.lennartsson@klaragymnasium.se

 

Specialpedagog

Specialpedagogik i skolan har två huvudsakliga funktioner; förebyggande och åtgärdande.

Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är att underlätta för alla elever att uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Specialpedagogen ska se till att elever med svårigheter får rätt stöd samtidigt som de hela tiden arbetar för att utveckla pedagogiken. Specialpedagogen har även en handledande roll i verksamheten för ledning, personal och elever. Specialpedagogen håller sig uppdaterad inom nya rön inom pedagogiken och förmedlar denna kunskap till skolans personal. Specialpedagogens roll är också att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för både vårdnadshavare, kollegor, skolledare och andra berörda.

Marie.A4

Marie Drugge, specialpedagog
054-17 74 46
marie.drugge@klaragymnasium.se